FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पुराना भवनहरुको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 12/07/2022 - 11:41 PDF icon कैलारी Abhilekhikaran Mapdanda Final (1).pdf
कैलारी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८ । राजपत्रमा प्रकाशित ७९-८० 08/07/2022 - 16:46 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf
कैलारी गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन २०७९ । राजपत्रमा प्रकाशित ७९-८० 08/07/2022 - 16:32 PDF icon कैलारी गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन २०७९.pdf
मलमन्सा प्रणाली संरक्षण तथा विकास ऐन, २०७८ । राजपत्रमा प्रकाशित ७९-८० 08/07/2022 - 16:25 PDF icon कैलारी गाउँपालिकाको भलमन्सा प्रणाली स‌ंरक्षण तथा विकास ऐन २०७८ राजपत्रमा प्रकाशन.pdf
कैलारी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 07/25/2022 - 16:44 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
कैलारी गाउँपालिकाको स्थानीय सेवा ऐन, २०७८ (राजपत्रमा प्रकाशित) ७९-८० 07/13/2022 - 15:07 PDF icon राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय सेवा ऐन.pdf
कैलारी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७८ । राजपत्रमा प्रकाशित ७७/७८ 07/07/2022 - 17:21 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf
कैलारी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ ७७/७८ 06/29/2022 - 15:12 PDF icon खानेपानी सरसफाघ.pdf
कैलारी गाउँपालिकाको स्थानीय सेवा ऐन, २०७८ ७७/७८ 06/29/2022 - 13:30 PDF icon स्थानीय सेवा ऐन.pdf
कैलारी गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/29/2022 - 11:23 PDF icon कैलारी राजपत्र.pdf

Pages